SAAME TUTTAVAKS!

Lasteaed Põngerjas on munitsipaalne lasteasutus, mis tegutseb 1968.aastast.  Siin kasvatatakse ja arendatakse koolieast nooremaid lapsi.  Koolieelne lasteasutus töötab 5 päeva nädalas. Tööaeg on 06.30 – 18.30

Lasteaias tegutseb 10 rühma: 7 aiarühma  (3-7 a) ja 3 sõimerühma (1,5-3a). Töökeeleks on vene keel.

Lasteaial on oma sümboolika:

 • Logo – laste rõõmsad näod  sinise taeva taustal sümboliseerivad õnnelikku lapsepõlve koduses Eestis
 • Hümn – laul „ Tip-tap astub väikemees…“ motiivil

Lasteaias on loodud arendav, toetav ning turvaline keskkond, kus laps tunneb, et temast hoolitakse ning temaga arvestatakse. Sisustatud on spordi-ja muusikasaalid, eesti keele kabinet, logopeedi kabinet.  Logopeed kontrollib laste kõnet kaks korda aastas; 30 last saavad pidevat logopeedilist abi (logopeed S. Smolnikova). Õppeprotsess on suunatud sellele, et iga laps tunneks end edukalt ning õpetajad töötaksid loominguliselt ja efektiivselt.  Kõik lasteaia töötajad mõistavad, et lasteaeda on tulnud uus põlvkond, kes elab uuel sajandil ning muutuvas maailmas. Seepärast peame oluliseks oma töös:

 1. Eesti suunatust  Euroopasse
 • Ühiskonna kiire areng
 • Konkurentsivõime
 • Lapse sotsiaalne taust
 • Perekonna kasvatuskogemus
 • individuaalsus

2.  Iga laps ja täiskasvanu elab lasteaias austuse,  headuse ning õigluse tähe all.

3.  Õpetame oma lapsi

Austama kodu, peret, ümbruskonda, kultuuri

Hindama ilu, headust, tervist

Mõtlema loominguliselt, ebatavaliselt

Mõistma, et me kõik oleme erinevad, kuid väga väärtuslikud

Oskama endaga hakkama saada, lahendada igapäevaprobleeme

Olla suhetes kannatlik, salliv, korrektne

 

Prioriteedid

Kakskeelsus kui keelte ja kultuuride dialoog

Meie kakskeelse õppe mudel:

1.emakeelne õppetegevus

2. eesti keele kui teise keele õpe alates 3. eluaastast (eesti keele õpetaja Ksenia Rõbina)

Kakskeelne õpetaja suhtleb igapäevasituatsioonides (hommikuring, päevarežiim, mäng, dramatiseeringud) vaid riigikeeles.

Tähtpäevi tähistatakse kahe kultuuri ilmalike traditsioonide  ning rahvatraditsioonide kohaselt.

Lasteaias on loodud kultuuriline-rahvuslik foon, hea keelekeskkond. Edukalt on välja töötatud monitooring ning lapse arengu hindamine.  Valisime portfoolio kui vahendi, mis võimaldab lapsele tagada kindlustunde ning positiivse enesehinnangu.

Традиции

 

Kuu

Üritus

september piknik sügismetsas „Kohtumine sügisega“
oktoober õpetajate päev, Lõbusad stardid
november isadepäev; mardipäev; kadripäev
detsember Jõulud – Advendinädalad; uusaastaball-karneval
jaanuar vaheaeg lasteaias  “Talverõõmud” Paemurru Spordikooli osalusel, ringmängud
veebruar sõprade disko – Valentinipäev, kodumaa sünnipäev, vastlad
märts eesti keele päev, naistepäev, kontserdid
aprill Lihavõtted, koduloonädal
mai emadepäev, lõpuball

Üritustel esitletakse laste-lastevanemate loomingut ning kaasatud on multimeediavahendid

Populaarsed on  ühisüritused „Teineteisega“  ( rühmades 2-5.a)

 

Hoolekogu

on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd koolieelse lasteasutuse personaliga. Hoolekogu nõusolekuta ei võeta vastu ühtki tähtsamat otsust.

Hoolekogu koosseisu kuuluvad

 

 • iga rühma vanemate esindaja
 • linnavalitsuse esindaja;
 • rühmaõpetaja.

Hoolekogu töövorm:

 • liikmete üldkoosolek (mitte harvem kui kord kvartalis)
 •  nõuanded tekkinud probleemide lahendamiseks

 

Välissuhted

Lasteaial on lai ring sotsiaalseid partnereid, mis aitavad kaasa lapse harmoonilisele arengule ning kasvatamisele.

tabl-est-keeles